Home  Basis  Uiting  Praktijk  Manager  Workshops  Boeken  Overzicht
 managementartikelen


 


bol.com Partner

Manager, doe toch iets zinnigs!

Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Frank van Marwijk Hoe motiveert u uw medewerkers?
Artikel van Frank van Marwijk

De artikelen van Frank van Marwijk verschijnen tweewekelijks op www.managersonline.nl

Kijk hier voor het overzicht op deze site: artikelen van Frank van Marwijk voor managers.


Hoe motiveert u uw medewerkers?

Uw bedrijf valt of staat bij de motivatie van de medewerkers. Bij veranderingstrajecten en ontwikkelingen van nieuwe producten is voor u een belangrijke taak weggelegd. Behalve informeren over nieuwe plannen, dient u de medewerkers te motiveren en enthousiasmeren. In deze tijd volstaat het niet meer om te motiveren door middel van straffen en belonen. We worden intrinsiek gemotiveerd. Ontwikkelingsmogelijkheden, gevoel van autonomie en voldoening in het werk zijn onze belangrijkste motivatoren. Hoe kunt u daar aan bijdragen?

Motivatie van binnenuit
De oude behavioristische psychologie ging er vanuit dat mensen alleen door conditionering, middels straffen en belonen, gemotiveerd worden om nieuwe dingen te leren en te doen. De psychologen hadden het idee dat iedereen zijn leven begon als een ongeschreven blad. Elke motivatie vond zijn oorsprong in factoren buiten onszelf. We werden extrinsiek gemotiveerd door ervaringen, straf en beloning. Later werd ontdekt dat we ook van binnenuit gemotiveerd worden om iets te leren en nieuwe taken uit te voeren. Deze intrinsieke motivatie wordt gestuurd door gevoelens van tevredenheid en voldoening over het werk zelf. Onze aangeboren behoeften aan autonomie, bekwaamheid en verwantschap zorgen er ook voor dat we spontaan in actie komen zonder dat we daarvoor van buitenaf gestimuleerd hoeven te worden.

Als u daar vanuit gaat, motiveren uw medewerkers zichzelf dus ook van nature. Ze blijken dat zelfs het best te doen in een omgeving die autonomie en creativiteit bevordert. Ze moeten zelf ideeŽn kunnen ontwikkelen en beslissingen kunnen nemen. Uw goedbedoelde inmenging om medewerkers te motiveren zou juist een negatief effect kunnen hebben. Als u te veel controleert en invloed tracht uit te oefenen door middel van straf of beloning belemmert dat blijkbaar de motivatie van binnenuit. Betekent dit dat u zich maar niet te veel moet bemoeien met uw medewerkers? Zou u dan het best een laissez faire houding kunnen aannemen om uw medewerkers optimaal te motiveren? Dit lijkt tegenstrijdig en niet de bedoeling! Hoe kunt u als leidinggevende dan wel bijdragen aan de motivatie van uw medewerkers?

Een gemotiveerde tuinman
U wilt uw tuin laten bestraten en heeft daarvoor een tuinman ingehuurd. Hoe kunt u ervoor zorgen dat hij er zijn best voor zal doen om er werkelijk wat moois van te maken? U zou kunnen proberen hem extrinsiek te motiveren door hem een goede prijs te bieden (beloning) of hem juist te vertellen dat u minder zult betalen als u niet tevreden bent (straf). Het is maar de vraag in hoeverre de tuinman daardoor gemotiveerd wordt om ťcht zijn best te doen. U kunt ook inspelen op zijn intrinsieke motivatie. De tuinman wordt meer gemotiveerd van binnenuit als het u lukt om bij hem een beeld over te dragen van een eindresultaat waar hij trots op kan zijn.

U kunt hem laten merken dat u vertrouwen hebt in zijn creativiteit en vakmanschap. U kunt een idee oproepen over het enthousiasme en de trots waarmee u het eindproduct zult ontvangen. Uw positieve verwachtingen, die u met elan brengt, kunnen er voor zorgen dat de tuinman er echt iets moois van maakt. Tijdens het proces kunt u vragen stellen, ideeŽn inbrengen en feedback geven, zonder dat het de autonomie van de tuinman schaadt. Uw bemoeienis wordt dan immers als belangstelling en enthousiasme ervaren in plaats van als uitoefening van externe controle.

Het oproepen van een positief beeld
Bij intrinsieke motivatie gaat het erom dat medewerkers een positief gevoel hebben over het werk dat ze doen. Medewerkers vinden hun werk leuker en interessanter als ze weten waartoe het leidt. De vooruitblik op een mooi eindresultaat werkt motiverend. Het is aan u de kunst om daarvan een zo duidelijk mogelijk beeld te scheppen. Vooral bij de ontwikkeling van nieuwe producten of in veranderingsprocessen is het zinvol om een zo goed mogelijk beeld te geven van het resultaat waaraan de medewerkers met hun werk bijdragen. Het motiveert als de medewerker inziet hoe zijn werk bijdraagt aan verbeteringen. Daardoor kan hij zijn werk ook voor zichzelf als verrijkend ervaren. Het nieuwe in het werk biedt hem uitdagingen en mogelijkheden zich te ontwikkelen. Het is ook belangrijk daarbij de gevoelens mee te nemen. Laat de medewerkers merken dat u vertrouwen hebt in hun kunnen. Geef hen initiatieven in de ontwikkeling. Laat voortdurend uw trots en enthousiasme over de voortgang blijken. Zorg ervoor dat u hun initiatieven bemerkt en geef daar aandacht aan. Dit verhoogt het zelfvertrouwen van de medewerkers.

Motiverende doelen
Om mensen te motiveren, is het belangrijk dat ze weten waarmee ze bezig zijn en waarom. Daar kunt u aan bijdragen door het stellen van goede doelen. Vaak worden doelstellingen nogal vaag en vrijblijvend geformuleerd. Soms wordt het niet eens gezien als een specifiek doel. In vergaderingen met de medewerkers worden bijvoorbeeld vaak verwachtingen, wensen en goede voornemens uitgesproken zonder dat deze worden geconcretiseerd. U weet echter dat goede doelen aan een aantal eisen moeten voldoen. Vaak wordt hier het SMART-principe voor gebruikt. Zo moet een doel Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden worden geformuleerd.

Maar behalve dit is het ook belangrijk dat het doel begrijpelijk en voorstelbaar is. Dit laatste is een belangrijk element dat bijdraagt aan de intrinsieke motivatie. Medewerkers moeten voor zichzelf een concreet beeld kunnen oproepen van het eindresultaat en daar een goed gevoel bij kunnen ontwikkelen. Ze moeten kunnen inschatten in hoeverre het doel bijdraagt aan hun eigen ontwikkeling en autonomie. Ze moeten weten welke keuzes ze kunnen maken binnen het project dat voorhanden is en hoe ze hun creativiteit kunnen inzetten om vorm te geven aan de plannen. Ze moeten weten hoe ze vorm kunnen geven aan de samenwerking. U dient het doel daarom te formuleren in termen van concreet gedrag waarbij u een zo goed mogelijke voorstelling van het eindresultaat biedt.

Besmettelijk enthousiasme
Als u een idee heeft, is het niet altijd even gemakkelijk om dat te vertalen in een doelstelling die voldoet aan alle eisen. In de praktijk komt het dan ook nog wel eens voor dat niet alles even concreet wordt geformuleerd. Sommige goede plannen blijken bijvoorbeeld slecht meetbaar te maken. Ook is de tijd die er voor nodig is vooraf niet altijd even goed in te schatten. Op dezelfde wijze is een idee dat in uw hoofd zit niet altijd even gemakkelijk over te dragen op anderen. U kunt er voor uzelf een duidelijk beeld bij hebben en daar enthousiast over zijn. Maar dat wil niet zeggen dat het u lukt dit beeld compleet over te dragen aan anderen. Om anderen te motiveren is het ook belangrijk dat u het gevoel dat u er bij heeft weet over te dragen.

Emoties zijn nogal besmettelijk en dat geldt zeker ook voor enthousiasme en trots. Als u uw plannen met enthousiasme en trots presenteert is de kans groot dat u uw medewerkers meesleept in uw geestdrift. Helaas worden veel plannen vanuit een defensieve houding op tafel gelegd in plaats van met enthousiasme. In de presentatie zit dan een grote hoeveelheid aan veiligheden ingebouwd om eventuele weerstanden te pareren. Dit draagt niet bij aan intrinsieke motivatie bij de medewerkers. Het kan hen eerder het gevoel geven dat ze een strijd aan moeten gaan om hun autonomie veilig te stellen. Dit geeft wantrouwen. Het is belangrijk dat u vanaf het begin het volste vertrouwen en trots in uw medewerkers laat blijken. Spreek positieve verwachtingen uit over het proces en de te verwachten resultaten. Dit kan er eveneens voor zorgen dat mensen zich bekwamer gaan voelen.

Tijd voor waardering
1 maart is het Nationale Complimentendag. Dit is een unieke gelegenheid om eens stil te staan bij de kracht van waardering. Over het compliment heb ik al verschillende keren geschreven omdat het zoín krachtig managementinstrument is. U hoeft natuurlijk niet de hele dag schouderklopjes te geven, maar het is wel goed om frequent uw waardering te laten blijken. Waardering is een enorme motivator. Het is vooral belangrijk dat u uw medewerkers aandacht geeft voor wat ze doen. Door regelmatig tijd vrij te maken voor een praatje over het werk van uw medewerkers, complimenteert u hen impliciet. Op deze manier laat u blijken dat u hen ziet en waardeert. Impliciete waardering laat u ook blijken door trots en vertrouwen in uw medewerkers te laten blijken. Door ervoor te zorgen dat medewerkers ook elkaar meer gaan waarderen creŽert u onderlinge verwantschap die bijdraagt aan intrinsieke motivatie.

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie


Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
Online bestellen

Overzicht artikelen voor managers I Homepage lichaamstaal


Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com


Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


De juiste openingszin Manager, doe toch iets zinnigs!

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
lichaamstaal
relativeren
communicatie
management
emotie
mensenkennis
coachen
zakelijk flirten
onderhandelen

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en beÔnvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te beÔnvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privť
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk